Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacja

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Maloli - Magdalena Tomaszewska, ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice, Polska, reklamacja@maloli.pl, telefon: 605 101 551) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,  pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną np.: za pomocą formularza w zakładce “Kontakt”. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwracany towar musi posiadać oryginalne niezniszczone opakowanie, metki, naklejki itp., produkt nie może posiadać znamion użytkowania. Przed odesłaniem należy wykonać dokumentację zdjęciową potwierdzającą jego stan i przesłać na adres reklamacja@maloli.pl. W każdym innym przypadku prawo do zwrotu nie przysługuje.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 250 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • Umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat Maloli - Magdalena Tomaszewska, ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice, Polska, reklamacja@maloli.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Składanie reklamacji

Aby skorzystać z prawa do reklamacji, muszą Państwo poinformować nas (Maloli - Magdalena Tomaszewska, ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice, Polska, reklamacja@maloli.pl, telefon:605 101 551) o swojej decyzji (pismo wysłane pocztą,  pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Dodatkowo przy składaniu reklamacji należy dokładnie opisać czego dotyczy reklamacja oraz dołączyć zdjęcia reklamowanej treści. Informacje, które zostaną nam przekazane pozwolą na szybsze rozpatrzenie reklamacji.

Wzór formularza reklamacyjnego

1. oznaczenie sprzedawcy/usługodawcy:

Maloli - Magdalena Tomaszewska,
40-014 Katowice,
ul. Mariacka 37
NIP: 639 178 33 79,
REGON: 525457322

2. oznaczenie konsumenta:

- imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres e-mail
- telefon kontaktowy

3. miejsce i data sporządzenia reklamacji

4. informacje o umowie:

- kiedy została zawarta,
- co było przedmiotem umowy (zamawiany towar),
- sposób płatności za produkt lub usługę,
- wybrany sposób dostawy,
- data otrzymania przesyłki

5. wada przedmiotu reklamacji, data jej wystąpienia (fotografia)

6. żądania konsumenta:

- wymiana towaru na towar wolny od wad
- usunięcie wady towaru
- obniżenie (częściowy zwrot) ceny towaru
- odstąpienie od umowy

7. podpis reklamującego.